Tìm hiểu lời dạy của Ðức Phật đối với các bậc quân vương Ấn Ðộ

Đức Phật là bậc đạo sư, là người dẫn đường, Ngài chỉ ra con đường cải tạo tâm để mỗi người hướng về chánh pháp, thực hành thiện hạnh để chấm dứt khổ ...

Đọc thêm →

Phật dạy thiếu nhi không nói dối

Một thời Đức Phật du hóa tại thành Vương-xá, trong rừng Trúc, vườn Ca-lan-đa. Bấy giờ Tôn giả La-vân cũng ở tại thành Vương-xá, trong rừng Ôn-tuyền. ...

Đọc thêm →

Phật dạy khổ vui trong đời sống ngũ dục

Đức Phật thường nhắc nhở các hàng đệ tử, phải có thái độ thận trọng đối với ngũ dục, Ngài không khuyến khích lìa bỏ ngũ dục một cách thái quá, để sốn...

Đọc thêm →

Ta là người có tội

Thế nào là hạng người không có tội? Này các Tỷ kheo, có hạng người thành tựu thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp không có tội. Như vậy là hạng người...

Đọc thêm →

Bốn nỗi khổ tinh thần theo lời Phật dạy

Khổ không phải tự dưng mà có, chính tập đế là những cội gốc của phiền não, là tập nhân tạo thành nên quả khổ. Cội gốc phiền não đó còn được gọi là că...

Đọc thêm →

Bốn loại an lạc

Hạnh phúc ở đời có tính tương đối, tùy thuộc vào quan niệm của mỗi người nhưng chân hạnh phúc, an lạc đích thực thì chỉ có một, duy nhất, đó là thân ...

Đọc thêm →

Pháp môn đưa đến sự an ổn

Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, dạy các Tỷ kheo: Này các Tỷ kheo, Ta sẽ giảng cho các ông pháp môn đưa đến an ổn, khỏi các khổ ách. Hạnh phúc an lạ...

Đọc thêm →

Phật dạy người xuất gia nên thân cận và nương tựa ai?

Một trong những biểu hiện quan trọng của quy y Tăng là không gần gũi, thân cận thầy tà, bạn ác. Và giới định tuệ trở thành những tiêu chuẩn tin cậy n...

Đọc thêm →

Bát Chánh đạo là con đường dẫn đến hạnh phúc viên mãn

Đức Phật dùng Bát Chánh Đạo để chuyển hóa si mê, tối tăm thành vô lượng từ bi, trí tuệ, và lấy sự nuôi mạng sống chân chính làm nền tảng đạo đức, lấy...

Đọc thêm →

Tranh luận dẫn đến khổ đau cho cả hai

Có những sự tranh luận được dẫn dắt bởi những tâm bất thiện đem lại phiền não và khổ đau cho tự thân và nhiều người khác, đây là những điều Đức Phật ...

Đọc thêm →
Tìm kiếm