Lòng bồ đề tâm (P.3)

Trí Huệ Bát Nhã, có công năng như chiếc thuyền đưa chúng sanh một cách rốt ráo, từ bên n...

Đọc thêm →

Tìm hiểu Pháp môn Tịnh độ (P.3)

Nếu có thiện nam tử hay thiện nữ nhân nào muốn sinh về cõi Cực lạc, thì người ấy phải niệm danh hiệu Phật A Di Đ&ag...

Đọc thêm →

Lòng bồ đề tâm (P.4)

Trong Kinh Viên Giác, đức Phật dạy: Con người vì vô minh cho nên có hai thứ chấp:chấp ngã và chấ...

Đọc thêm →

Lòng bồ đề tâm (P.5)

Ngài Thái Hư Pháp Sư giảng: Sắc thân của Phật là hư vọng, mà tất cả các hình tướng, như thế gi...

Đọc thêm →

Tìm hiểu Pháp môn Tịnh độ (Phần cuối)

Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, Đức Phật cũng đã chỉ rõ người tu theo Tịnh độ muốn vãng sinh về thế giới Cực lạc phải...

Đọc thêm →

Lòng bồ đề tâm (Phần cuối)

Tâm là thực thể của vạn pháp. Tâm vọng thì vạn pháp hoạt hiện sai biệt, hình hình sắc sắc, tr&u...

Đọc thêm →

Tự truyện một người tu (P.1)

Tôi có ý nghĩ viết thành tập sách này vào đầu năm nay (1997), nhân kỷ niệm mười năm tôi đ...

Đọc thêm →

Tự truyện một người tu (P.2)

Cái quá khứ và những thảm cảnh bên quê nhà đã từ từ phai nhạt, mờ ảo dần. Những bức thư dài h&a...

Đọc thêm →

Tự truyện một người tu (P.3)

Buổi lễ Phật đản năm ấy là buổi lễ quan trọng vì cũng là buổi lễ đặt viên đá đầu tiên xây chùa V...

Đọc thêm →

Tự truyện một người tu (P.4)

Tất cả có 45 bài kệ niệm để giữ tâm chánh định và phát khởi lòng bi mẫn đối với mọi loài ch&ua...

Đọc thêm →
Tìm kiếm